Rozdział IV

SŁUŻBA WYKONAWCZA – POLSKI

PREZYDENT

Art. 89.
Bezpośrednią służbę wykonawczą w Polsce sprawuje Prezydent.

Art. 90.
Prezydenta Polski wybierają Obywatele Polski w ogólnopolskim referendum.

Art. 91.
Przed objęciem urzędu, Prezydent składa w Sejmie przysięgę mieszkańcom Polski o następującej treści:

„Przysięgam i ślubuję uroczyście mieszkańcom Polski, że jako Ich Prezydent, będę pracował wyłącznie dla dobra mieszkańców – Polski, jako nierozerwalnej całości.

Przysięgam i ślubuję composition writing option quick coursework: topcoursework writing service& help uk https://writemyessayrapid.com/editing-service/ we are happy to supply prime qualitycoursework writing servicesuk at uroczyście przestrzegać i bronić praw mieszkańców Polski. Sumiennie wykonywać wszelkie obowiązki służące zachowaniu wolności i niepodległości oraz powszechnego dobrobytu i rozwoju.

Przysięgam i ślubuję wszelkie zło i niebezpieczeństwo od mieszkańców Polski czujnie odwracać, godności imienia mieszkańców Polski strzec repayment. It is not even close to dante and publishing each day dissertationforme.com how is school guide report excellent? decent to find out your niezachwianie, sprawiedliwość za pierwszą mieć cnotę, obowiązkom urzędu i służby poświęcać się niepodzielnie.”

Art. 92.
Prezydent nie może piastować jakiegokolwiek innego urzędu, ani wchodzić w skład Sejmu.

Art. 93.
Prezydent sprawuje służbę wykonawczą poprzez Prezesa Rady Ministrów, odpowiedzialnych przed Sejmem Ministrów i podlegających im urzędników.

Art. 94.
Prezydent Polski powołuje i odwołuje Prezesa Rady Ministrów.

Art. 95.
Do bezpośredniej i stałej współpracy z Prezesem Rady Ministrów, Prezydent mianuje swego zastępcę, który uczestniczy w pracach Rady Ministrów jako przedstawiciel Prezydenta z głosem doradczym – uzgodnionym z Prezydentem – we wszystkich sprawach Państwa.

Art. 96.
Do sprawowania nadzoru nad Ministerstwami Rządu, Prezydent mianuje swoich ministrów, odpowiedzialnych przed nim za sprawowanie nad nimi kontroli.

Art. 97.
Obsadę osobową Urzędu Prezydenta współ-zatwierdza Prezes Rady Ministrów i jest odpowiedzialny przed Sejmem za działania tych osób.

Art. 98.
Prezydent powołuje i odwołuje Ministrów na wniosek Prezesa Rady Ministrów.

Art. 99.
Prezydent obsadza urzędy, także wojskowe, wymienione w ustawach, na wniosek Rady Ministrów. Obsadę osobową urzędów zatwierdza Trybun Ludowy w trybie referendalnym.

Art. 100.
Ministrowie tworzą Radę Ministrów pod przewodnictwem Prezesa Rady Ministrów. Rada Ministrów ponosi zbiorową odpowiedzialność za ogólny kierunek działalności Rządu oraz za akty rządowe Prezydenta.

Art. 101.
Ministrowie, każdy w swoim zakresie, ponoszą osobistą odpowiedzialność za działalność podległych im ministerstw, akty rządowe Prezydenta oraz działanie podległych im organów. Nie mogą piastować jakiegokolwiek innego urzędu.

Art. 102.
Do osobistej odpowiedzialności pociąga Ministrów Sejm, zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów. Wszystkie sprawy personalne muszą być zatwierdzane przez Trybuna Ludowego w ogólnopolskim referendum.

Art. 103.
Ministrowie i delegowani przez nich urzędnicy mają prawo brać udział w obradach sejmowych i przemawiać poza kolejnością. Ministrowie nie mogą być posłami.

Art. 104.
W przypadku opróżnienia urzędu Prezydenta, zastępca Prezydenta obejmuje sprawowanie tego urzędu do czasu wybrania przez Sejm nowego.

Art. 105.
Jeżeli Prezydent Polski nie sprawuje swego urzędu przez kolejne 4 tygodnie, wtedy Marszałek Sejmu niezwłocznie zwoła Sejm, który postanowi, czy urząd Prezydenta należy uznać za opróżniony.

Art. 106.
Uchwała uznająca urząd Prezydenta za opróżniony zapada większością 3/5 głosów przy obecności przynajmniej połowy ustawowej liczby posłów.

Art. 107.
Prezydent może rozwiązać Sejm za zgodą 3/5 ustawowej liczby Posłów.

Art. 108.
Prezydentowi przysługuje prawo występowania z wnioskami ustaw.

Art. 109.
Prezydent podpisuje ustawy wraz z odpowiednimi ministrami, poddaje je do zatwierdzenia Trybunowi Ludowemu w procedurze referendalnej i zarządza ogłoszenie ich w Dzienniku Ustaw Polski.

Art. 110.
Prezydent ma prawo, w czasie gdy Sejm jest rozwiązany, aż do chwili zebrania się nowego Sejmu, wydawać w przypadku nagłej konieczności rozporządzenia z mocą ustawy, z zastrzeżeniem że:
1. Nie zmieniają niniejszego Najwyższego Prawa,
2. Nie zmieniają Ordynacji Wyborczej,
3. Powołują się na niniejsze Najwyższe Prawo,
4. Są wydane na wniosek Rady Ministrów,
5. Są podpisane przez Prezydenta, Prezesa Rady Ministrów oraz wszystkich Ministrów tworzących Rząd,
6. Są ogłoszone w Dzienniku Ustaw Polski.

Art. 111.
Rozporządzenia te tracą moc obowiązującą jeżeli:
1. Nie zostaną przedłożone Sejmowi do zatwierdzenia w ciągu czternastu dni po rozpoczęciu najbliższych obrad Sejmu,
2. Nie zostaną zatwierdzone przez Sejm i w ogólnonarodowym referendum.

Art. 112.
Urzędnicy Państwa – Polski – podlegają odpowiednim Ministrom Rządu, którzy są odpowiedzialni przed Sejmem za ich działania.

Art. 113.
Prezydent Polski jest podczas pokoju najwyższym zwierzchnikiem Sił Zbrojnych Narodu Polskiego, ale nie może sprawować Naczelnego Dowództwa Sił Zbrojnych podczas wojny.

Art. 114.
W przypadku wojny Prezydent na wniosek Rady Ministrów mianuje Naczelnego Wodza. Osobę przedstawia Minister Spraw Wojskowych.

Art. 115.
Prezydent Rzeczpospolitej uosabia Obywateli Polskich w stosunkach zewnętrznych, przyjmuje przedstawicieli państw obcych i wysyła przedstawicieli Rzeczpospolitej do państw obcych.

Art. 116.
Prezydent zawiera umowy z innymi państwami i przedkłada je Sejmowi do wiadomości i zatwierdzenia przez ogólnonarodowe referendum.

Art. 117.
Prezydent może wypowiedzieć wojnę lub zawrzeć pokój tylko za uprzednią zgodą Sejmu. Wypowiedzenie wojny musi zatwierdzić Naród w prawomocnym Ogólnonarodowym Referendum.

Art. 118.
Za dopuszczenie się zdrady mieszkańców Polski, pogwałcenie niniejszego Najwyższego Prawa lub za przestępstwa karne, Prezydent musi być pociągnięty do odpowiedzialności przez Trybuna Ludowego w trybie ogólnonarodowego referendum.

SAMORZĄD TERYTORIALNY

Art. 119.
Samorząd terytorialny uczestniczy w sprawowaniu służby publicznej, którą sprawuje na własny rachunek, ponosząc prywatną, osobistą odpowiedzialność za jej skutki.

Art. 120.
Państwo – Polska – dzieli się na następujące jednostki samorządowe:
1. Województwa,
2. Powiaty,
3. Gminy (dzielnice miast na prawach gminy, miasta-gminy, wsie lub ich grupy oraz osady należące do gminy).

Art. 121.
Do administrowania w terenie powołuje się Komitety Społeczne w randze ministerstw. Do zadań tych komitetów należy:
1. Zbieranie informacji o potrzebach społecznych i możliwościach ich zaspokojenia.
2. Dopilnowanie wypłaty dywidendy społecznej dla każdego mieszkańca na administrowanym terenie.
3. Dopilnowanie prawidłowego działania Gminnego Oddziału Centralnego Biura Finansowego.

Art. 122.
Prawo stanowienia w sprawach należących do zakresu działania samorządu, przysługuje Komitetom Społecznym. Projekty ustaw dotyczące ogólnokrajowych spraw Komitet Społeczny przekazuje Marszałkowi Sejmu do niezwłocznego rozpatrzenia.

Art. 123.
Do zakresu działania Komitetów Społecznych należy całokształt spraw społeczno-gospodarczych danej jednostki terytorialnej w zakresie:
1. Rolnictwa.
2. Przemysłu.
3. Handlu.
4. Zaopatrzenia w media, jak: woda, energia elektryczna i gaz.
5. Ochrona środowiska i gospodarka zasobami.
6. Szkolnictwo.
7. Służba zdrowia.
8. Opieka społeczna.
9. Obrona terytorialna.

Art. 124.
Wszelkie dobra znajdujące się na obszarze jednostek samorządowych są pod zarządem Komitetów Społecznych, oprócz własności pokoleniowej oraz uczciwie nabytego mienia.

Art. 125.
Osobna ustawa powoła samorząd gospodarczy dla poszczególnych dziedzin życia gospodarczego, zjednoczony z Naczelną Izbą Gospodarczą Polski:
1. Izby Rolnicze.
2. Izby Obrotu Surowcami, Wyrobami i Usługami.
3. Izby Przemysłowe.
4. Izby Rzemieślnicze.
5. Izby Pracodawców.
6. Izby Pracy Najemnej.
7. Izby dla innych dziedzin gospodarki.

Art. 126.
Źródła dochodu, finansowania celów Wspólnoty Narodowej, a w tym Komitetów Społecznych określa i realizuje centralna służba finansowa.

Art. 127.
Naród Polski sprawuje nadzór nad działalnością Komitetów Społecznych. Trybun Ludowy realizuje te zadania poprzez poddawanie ich pod ocenę w trybie referendum.
================================================================================

Muszisz się zalogować żeby zostawić komentarz.