Rozdział III

SŁUŻBA USTAWODAWCZA – POLSKI

SEJM

Art. 61.
Sejm Polski składa się z Posłów wybranych:
1. Na lat 5 (licząc od dnia otwarcia obrad sejmowych),
2. W jedno lub wielo-mandatowych okręgach wyborczych,
3. Co najmniej 60 % większością głosów,
4. Przy udziale co najmniej 60 % wyborców,
5. W wypadku braku 51 % większości – frekwencji, osoby, które odmówiły udziału w głosowaniu, poniosą konsekwencję w postaci potrąceń na Dywidendzie Społecznej Wspólnotowej.

Art. 62.
Sejm sprawdza i zatwierdza ważność wyborów co do których zgłoszono sprzeciw. Rozstrzygnięcia dokonuje Trybun Ludowy poprzez referendum.

Art. 63.
Posłowie składają mieszkańcom Polski przysięgę na ręce Marszałka Sejmu o następującej treści:

„Przysięgam i ślubuję uroczyście mieszkańcom Polski, że jako Poseł na sejm tegoż Państwa będę pracował wyłącznie dla jego dobra jako nierozerwalnej całości.

Przysięgam i ślubuję uroczyście the security underneath the lawcoursework help, dissertation, essays publishing company https://writemyessayrapid.com/editing-service/ assignmenthelpis best uk’s assignment writing service company. where our with przestrzegać i bronić praw mieszkańców Polski. Sumiennie wykonywać wszelkie obowiązki służące zachowaniu wolności i niepodległości oraz powszechnego dobrobytu i rozwoju.

Przysięgam i ślubuję wszelkie zło i niebezpieczeństwo od mieszkańców Polski czujnie odwracać, godności imienia tegoż Państwa i jego composition writing – 6 techniques to make a fully-fledged identity https://dissertationforme.com/essay-writing/ prime five methods for complete article for mba request transaction. mieszkańców strzec niezachwianie, sprawiedliwość za pierwszą mieć cnotę, obowiązkom urzędu i służby poświęcać się niepodzielnie.”

Art. 64.
Poseł nie może na swoje, ani na obce imię i nazwisko:
1. Przyjmować robót zlecanych przez służbę wykonawczą.
2. Otrzymywać od służby wykonawczej korzyści materialnych.
3. Otrzymywać od służby wykonawczej jakichkolwiek odznaczeń z wyjątkiem wojskowych.

Art. 65.
Sejm musi być:
1. Zwołany na pierwsze po wyborach obrady w 20 dni po dniu zakończenia wyborów,
2. Zwołany corocznie najpóźniej w październiku na obrady zwyczajne, aby w szczególności uchwalić ustawę o:
a. – potrzebach społecznych,
b. – stanie liczebnym Sił Zbrojnych,
c. – poborze do służby wojskowej.

Art. 66.
Odroczenie obrad Sejmu wymaga jego zgody, jeśli ma być powtórzone w ciągu tego samego okresu obrad zwyczajnych lub jeżeli przerwa ma trwać dłużej niż 30 dni.

Art. 67.
Sejm może rozwiązać się mocą własnej uchwały, powziętej większością 2/3 głosów, przy obecności najmniej połowy ustawowej liczby posłów na Sejm.

Art. 68.
Ponowne wybory do Sejmu odbywają się w ciągu 90 dni od dnia rozwiązania Sejmu.

Art. 69.
Sejm uchwala ustawy w zakresie wszelkich praw i sposobu ich wykonania oraz daje je do zatwierdzenia Narodowi w drodze referendum..

Art. 70.
Sejm podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów, jeżeli przepisy nie stanowią inaczej.

Art. 71.
Jakakolwiek ustawa uchwalona przez Sejm nie może stać w sprzeczności z niniejszym Najwyższym Prawem ani naruszać jego postanowień.

Art. 72.
Ustawa uchwalona przez Sejm uzyskuje moc obowiązującą po uzyskaniu pozytywnego wyniku referendum i w czasie przez nią określonym.

Art. 73.
Sejm zwołany w październiku na obrady zwyczajne nie może być zamknięty przed uchwaleniem ustawy o potrzebach społecznych koniecznych do prawidłowego rozwoju i życia. Ustawa sejmowa ustala corocznie potrzeby społeczne na rok następny i z wieloletnim wyprzedzeniem na lata następne.

Art. 74.
Sejm zatwierdza zamknięcie rozliczeń ogólnopaństwowych przedstawianych corocznie przez Prezesa Rady ministrów na podstawie sprawozdania finansowego przedstawianego przez Prezesa służby finansowej, czyli przez Centralną Komisję Finansową a wynik rozliczeń ocenia i zatwierdza Trybun Ludowy w ogólnonarodowym referendum.

Art. 75.
Sejm wybiera ze swego grona Marszałka Sejmu, Zastępców Marszałka, Sekretarzy Sejmu oraz Komisje Sejmowe.

Art. 76.
Komisje Sejmowe są powoływane wyłącznie do opracowania rozwiązania konkretnego problemu, wynikającego z niedomagań prawa.

Art. 77.
Posłowie mogą zrzeszać się w Kluby jako grupy społeczne wyłącznie w celu rozwiązywania życiowych – najważniejszych – spraw społecznych.
Tworzenie innych zwłaszcza partyjnych Klubów Sejmowych jest niedopuszczalne.

Art. 78.
Marszałek Sejmu zwołuje, otwiera, odracza i zamyka obrady Sejmu.

Art. 79.
Marszałek Sejmu może zwołać Sejm w każdym czasie na obrady nadzwyczajne, na żądanie 1/4 Posłów, a powinien uczynić to w ciągu 2-ch tygodni od dnia złożenia żądania w Urzędzie Marszałka Sejmu. Inne przypadki zwoływania Sejmu na obrady nadzwyczajne, określają przepisy.

Art. 80.
Marszałek Sejmu mianuje urzędników sejmowych i jest osobiście odpowiedzialny za ich działania przed Sejmem.

Art. 81.
Obowiązki Marszałka Sejmu i Zastępców Marszałka trwają po rozwiązaniu Sejmu aż do otwarcia obrad nowo wybranego Sejmu.

Art. 82.
Sposób i porządek obrad Sejmu, rodzaj i ilość Komisji Sejmowych, liczbę zastępców Marszałka Sejmu i Sekretarzy Sejmu oraz prawa i obowiązki Marszałka Sejmu, określają odrębne przepisy sejmowe.

Art. 83.
Obrady Sejmu są jawne. Nie można kogokolwiek pociągać do odpowiedzialności za zgodne z prawdą sprawozdanie z obrad Sejmu lub Komisji Sejmowych, jeżeli w wyniku tych obrad zagrożone są interesy Narodu.

Art. 84.
Posłowie mają prawo zwracać się z zapytaniami do rządu, bądź do poszczególnych ministrów Rządu, w sposób określony odrębnymi przepisami, a Ministrowie mają obowiązek udzielenia ustnej lub pisemnej odpowiedzi, w okresie czasu nie dłuższym niż 14 dni, albo w oświadczeniu usprawiedliwić brak rzeczowej odpowiedzi.

Art. 85.
Na żądanie Posłów zwracających się z zapytaniami, odpowiedź musi być zgłoszona Sejmowi, który może odpowiedź Rządu uczynić przedmiotem obrad sejmowych i uchwały.

Art. 86.
Sejmowi przysługuje prawo występowania z wnioskami ustaw.

SENAT
Art. 87.

Nie można być równocześnie posłem i senatorem.

Art. 88.
Do Senatorów stosuje się odpowiednio przepisy art. 61 – 86.
===================================================================================

2 komentarzy

  1. Po raz pierwszy otworzyłem stronę nowa polska internetowa.
    Życzę adminowi dużo chętnych do wstąpienia w nasze szeregi.
    Dziękuję Ci Rysiu za ten APEL. Kazimierz

Muszisz się zalogować żeby zostawić komentarz.