Rozdział VI

SŁUŻBA MONETARNA POLSKI (finansowa)
I System Finansowy Państwa

Art. 146.
Najwyższą służbą monetarną jest Centralna Komisja Finansowa.

Art. 147.
Członków Centralnej Komisji Finansowej wybiera Najwyższe Zgromadzenie Narodowe – rozumiane jako Trybun Ludowy w głosowaniu bezpośrednim i jawnym. Centralna Komisja Finansowa, składa się z dwunastu członków.

Art. 148.
Prezesa Centralnej Komisji Finansowej wybiera Trybun Ludowy w trybie wyborczym – referendum.

Art. 149.
Kadencja Centralnej Komisji Finansowej trwa sześć lat, przy czym jedną trzecią jej składu wymienia się co dwa lata dla zachowania ciągłości jej pracy (przepisy przejściowe w zakresie kadencji członków mówią, że po mianowaniu pierwszego składu Centralnej Komisji Finansowej, po pierwszych dwóch latach działania, tracą członkostwo czterej członkowie najstarsi wiekiem. Po następnych dwóch latach tracą członkostwo dalsi najstarsi wiekiem czterej członkowie. Oczywistym jest, że Trybun Ludowy, co dwa lata dokonuje uzupełnienia składu całej Centralnej Komisji Finansowej).
Odwołaniu, tak Prezesa jak i poszczególnych członków CKF podlegają te osoby, które zdaniem Trybuna Ludowego nie spełniają należycie swej służebnej funkcji. Tryb odwołania – referendalny.

Art. 150.
Organem kontrolnym Centralnej Komisji Finansowej jest Zgromadzenie Narodowe, rozumiane jako Trybun Ludowy, który w trybie wyborczym powołuje i odwołuje skład CKF.

Art. 151.
Centralna Komisja Finansowa jest organem zarządzającym Centralnym Biurem Finansowym jako organem wykonawczym, sprawującym nadzór nad wszelkimi ruchami pieniądza.

Art. 152.
Podstawowym zadaniem Centralnej Komisji Finansowej jest dokonanie (ciągłe dokonywanie) narodowej inwentaryzacji, naszej narodowej, rzeczywistej zdolności produkcyjnej dóbr przy stałej merytorycznej współpracy ze Skarbem Państwa. Dane, wynikające ze stałej inwentaryzacji majątku wspólnego, mają być publikowane i dostępne opinii publicznej.

Art. 153.
Na podstawie tej zdolności do produkcji bogactwa, Centralna Komisja Finansowa założy Centralny Rachunek Finansowy w Ministerstwie Skarbu Państwa, który dostarczy praktycznych środków pieniężnych, przy pomocy których, Rząd monetyzuje REALNE BOGACTWO NARODOWE, to znaczy: wyraża jego wartość w pieniądzach.

Art. 154.
Jedynym emitentem całego kredytu i całej waluty dla wszelkich potrzeb Państwa jest Centralne Biuro Finansowe oraz jego Gminne oddziały.

Art. 155.
Centralne Biuro Finansowe dostarcza i kontroluje ruch społecznych pieniędzy i pożyczek zgodnych z faktami krajowej produkcji i konsumpcji, na poziomie krajowym zgodnie z centralną narodową księgowością.

Art. 156.
Szczeblem wykonawczym, księgowością Centralnego Biura Finansowego są jego Gminne Oddziały, podporządkowane Centrali (CBF).

Art. 157.
Gminne Oddziały Centralnego Biura Finansowego są terenowym organem rejestrującym wszystkie fakty produkcji i konsumpcji oraz usług podmiotów działających na terenie gminy. Sposób tej rejestracji ustala ustawa.

Art. 158.
Centralny Bank Polski jest organem podległym Centralnej Komisji Finansowej i służy Polsce wyłącznie jako magazyn wszelkich środków płatniczych.

Art. 159.
Właścicielem pieniądza jest Naród. Centralna Komisja Finansowa jest w imieniu tego Narodu wyłącznym emitentem pieniądza, całej waluty i pożyczek potrzebnych obywatelom i gospodarce narodowej.

Art. 160.
Podstawową jednostką parytetową wartości pieniądza (1 Polski Złoty) jest wartość bochenka chleba o wadze jednego kilograma, wyliczona w realny sposób (kalkulacja wynikowa) przedstawiona przez Instytut Chleba i zatwierdzona w ogólnopolskim referendum.

Art. 161.
Zabrania się zaciągania jakichkolwiek pożyczek we wszelkich obcych bankach.

Art. 162.
Zakazuje się stosowania lichwy (odsetek od udzielanych pożyczek) w obrotach pieniądzem w całej gospodarce narodowej oraz uprawiania pasożytnictwa, czyli wszelkiego rodzaju gier hazardowych, których celem jest oszustwo finansowe.

Art. 163.
Służba finansowa zapewnia każdemu, od urodzenia aż po grób, comiesięczną wypłatę dywidendy społecznej, wynikającej z prowadzonego w Skarbie Państwa przez Centralną Komisję Finansową rachunku.

Art. 164.
Centralnym bankiem państwa jest Centralny Bank Polski. Organizację i zasady działania Centralnego Banku Polskiego (CBP) oraz szczegółowe zasady powoływania i odwoływania jego organów określa ustawa o CBP.

Art. 165.
Wszelkie opłaty w środowisku bankowym określa ustawa zatwierdzona przez ogólnonarodowe referendum.

Art. 166.
Dopuszcza się działanie obcych banków na terenie Nowej Polski pod warunkiem, że banki te nie będą miały prawa obracać naszą Państwową walutą. Kursy walut, wobec Naszej Narodowej, Polskiej waluty określa Centralna Komisja Finansowa w oparciu o parytet chleba.

Art. 167.
Zakazuje się działalności Giełdy Papierów Wartościowych.

Art.168.
Akcje, wyemitowane pod wartość realnego bogactwa narodowego są własnością akcjonariuszy a ich rzeczywista wartość musi odnosić się do realnej wartości tego bogactwa.

Art. 169.
Spółki akcyjne mogą być kontynuowane pod warunkiem, że prawowitymi właścicielami akcji są pracownicy danego przedsiębiorstwa.

Art. 170.
Obrót akcjami może się odbywać wyłącznie w obrębie spółki akcyjnej.
=================================================================================

OBIEG PIENIĘDZY

W nowym ustroju, zwanym;

WSPÓLNOTĄ

W NOWEJ POLSCE

    „WSPÓLNOTA” – jest oparta o system, który w 1918 roku ogłosił Clifford Hugh Douglas, a który nazwał „Kredytem Społecznym”.  Z uwagi na to, że C.H. Douglas nie żyje, a potrzeba zastosowania tego systemu nie znikła, przetransponowałem ten projekt – Douglasa – na obecne czasy i nazwałem go bezprzymiotnikową WSPÓLNOTĄ .

obieg 

====================================================================================
Powyższy obieg pieniędzy jest łudząco podobny do obiegu krwi w organizmie człowieka.
To znaczy, że ilość krwi jaka wypływa z serca, po obiegu do tego serca wraca, i to jest znak zdrowia organizmu. Jeśli po drodze są ubytki, to jest potrzeba uzupełniania ubytków. TO WŁAŚNIE ZAPEWNIA Konstytucja dla NOWEJ POLSKI, EUROPY i ŚWIATA. A to oznacza, że nie ma potrzeby nikomu zabierać, by komuś innemu dać, bo Skarb Państwa NOWEJ POLSKI ma nieograniczoną MOC tworzenia pieniądza, dostosowaną do potrzeb społecznych i gospodarczych, czyli ani mniej, ani więcej. Bilans produkcja/konsumpcja + usługi zawsze w każdym momencie czasowym wychodzi na zero, co gwarantuje (SYSTEM) konstytucja.

===================================================================================
KOMUNIKA Nr. 1

Ogłaszam w Imieniu Budowniczych POLSKI, że Podstawą utworzenia CENTRALNEGO BANKU POLSKI po godzinie ZERO będą banki: PKO Bank Polski oraz Bank Pocztowy.
Oba te banki są WIARYGODNE. Pozostałym bankom takiej wiarygodności brakuje.

Należy zatem otwierać konta w tych bankach (PKO Bank Polski i Bank Pocztowy), bo DYWIDENDA SPOŁECZNA będzie wypłacana zaraz po godzinie ZERO przez oba te banki.

Po założeniu konta należy przenosić gotówkę, wyłącznie gotówkę z innych banków, po to, by zgromadzić pieniądze na pierwszą wypłatę DYWIDENDY SPOŁECZNEJ, którą RZECZPOSPOLITA zacznie wypłacać WSZYSTKIM od pierwszego miesiąca po godzinie ZERO, czyli uprawomocnienia się REFERENDUM w sprawie przyjęcia Konstytucji POLSKI jako Najwyższego Prawa w Nowym Państwie Polskim.
===================================================================================
KARTA – danych osobowych – do wypłaty DYWIDENDY.

Imię i Nazwisko………………………………….PESEL…………………..

Adres i telefon…………………………………………………………..

Woj./powiat/gmina…………………………………………………………

Nr Rach Bankowego…………………………………………………………

Data i podpis składającego dane…………………………………………….

Uwagi do wypełniających Kartę danych osobowych.
1. Podpis składającego dane – CZYTELNY.
2. Za osoby niepełnoletnie (dzieci do 18 roku życia) Dywidendę Społeczną pobierają rodzice lub opiekunowie, o ile sąd nie postanowi inaczej.
3. Za osoby ubezwłasnowolnione Dywidendę S. pobiera opiekun, za wyjątkiem kiedy sąd postanowi inaczej.
4.Dla osób objętych kuratelą z p. 2 i 3, Dywidendę S. pobierają osoby – posiadające uprawnienia kuratora wraz z podpisem i numerem konta bankowego.
5. We wszystkich innych przypadkach decyzję co do wypłaty Dywidendy podejmuje sąd.
6. Dane osobowe zamieszczone w Karcie podlegają ochronie zgodnie z prawem.
7. KARTY z wypełnionymi danymi i prawomocnie podpisane należy składać w Gminnych Biurach Finansowych, które są Filiami Centralnego Biura Finansowego.
====================================================================================
Propozycje wiekowe – odnośnie wypłaty DYWIDENDY SPOŁECZNEJ.

1. Od szóstego miesiąca ciąży – matka otrzyma 50% Dywidendy.
2. Od urodzenia się dziecka aż do ukończenia 8 lat dziecka – matka otrzyma całą dywidendę.
3. Dziecko od ukończenia 9 lat życia otrzyma 10 % Dywidendy na swe (osobiste) potrzeby. Resztę otrzyma matka.
4. Kiedy dziecko skończy 10 lat – otrzyma 20 % dywidendy. Resztę otrzyma matka.
5. Kiedy dziecko ukończy 11 lat – otrzyma 30 % – reszta dla matki.
6. Kiedy dziecko ukończy 12 lat – otrzyma 40 % Dywidendy – analogicznie resztę matka.
7. Po ukończeniu 13 lat – dziecko otrzyma 50% – reszta matka.
8. Po uk. 14 lat – dziecko 60 % – reszta matka lub prawny opiekun.
9. Po uk. 15 lat – dziecko 70 % – reszta rodzic lub prawny opiekun.
10. Po uk. 16 lat – dziecko 80 % – reszta opiekun lub rodzic.
11. Po uk. 17 lat – dziecko 90 % – reszta – rodzic lub prawny opiekun.
12. Po uk. 18 lat – dziecko 100% dywidendy otrzyma na stałe o ile będzie na tyle rozwinięte, by nimi (pieniędzmi) zarządzać.
W każdym innym przypadku o prawomocnym wypłacaniu Dywidendy Społecznej decyzję podejmie sąd we wszelkich sprawach spornych, na styku rodzic lub opiekun – kontra DZIECKO.
============================================================================
OTO CIĄG DALSZY – do końca – Konstytucji.
============================================================================
Rozdział VII

SYSTEM GOSPODARCZY POLSKI


Art. 179.

Działalność gospodarcza i jej wyniki są podporządkowane potrzebom Polski. Gospodarka Narodu stwarza możliwości do rzeczywistego udziału w obowiązkach i prawach ustanowionych niniejszym Najwyższym Prawem oraz zeń wynikających. Zadaniem działalności gospodarczej dla wszelkich służb państwowych jest zapewnienie niezależności gospodarczej rodzinom i poszczególnym osobom.

Art. 180.
Zabrania się prowadzenia działalności polegającej na:
1. Wszelkiego rodzaju nierządzie.
2. Obrocie narkotykami oraz innymi tego typu środkami.
3. Promowaniu alkoholu oraz innych środków odurzających.

Art. 181.
Obowiązkiem producentów:
1. Tytoniu i wyrobów tytoniowych,
2. Alkoholu i wyrobów alkoholowych,
3. Innych surowców i wyrobów wywołujących chorobowe uzależnienie:

Jest zapobieganie mogącym wyniknąć z tego chorobom społecznym,

Art. 182.
Zakazuje się stosowania ogłoszeń handlowych, których treść:
1. Jest podstępna.
2. Upowszechnia złe obyczaje.
3. Wprowadza w błąd.
4. Jest w języku obcym.

Art. 183.
Wszelkie surowce wyroby i usługi sprowadzane do Polski, podlegają wszechstronnej kontroli przed wpuszczeniem na jej obszar i muszą posiadać opisy wytwórcy surowców i właściwości wyrobu w języku polskim.

Art. 184.
Minister Gospodarki wraz z Naczelną Izbą Gospodarczą opracowują programy gospodarcze dla Polski, na podstawie ujawnionych oddolnie informacji o tych potrzebach przez grupy obywateli i Komitety Społeczne.

Art. 185.
Działalność ubezpieczeniowa, zwłaszcza Centralnego Biura Finansowego jest działalnością służebną w stosunku do całokształtu stosunków społeczno-gospodarczych i nie może być nastawiona na osiąganie zysku. Rachunek Finansowy pomiędzy produkcją a konsumpcją zawsze, w każdym czasie musi wychodzić na zero. Jest to podstawowa ZASADA sprawiedliwości. Państwowy – Centralny Rachunek Finansowy jest gwarantem szeroko pojętej sprawiedliwości, czyli EKONOMII bez lichwy, czyli podporządkowany zasadom wynikającym z ogólnie pojętej sprawiedliwości, czyli Wspólnoty Finansowej.

Art. 186.
Strategiczne gałęzie przemysłu jak: górnictwo, hutnictwo, gospodarka morska, energetyka, łączność, transport, przemysł farmaceutyczny, przemysł obronny, muszą być pod zarządem Skarbu Państwa. Struktura własnościowa w tych gałęziach przemysłu musi być podzielona na następujące części:
1. Skarb Państwa minimum 51 %.
2. Akcjonariat Obywatelski do 49 %.
Pozostały majątek musi być w dyspozycji Narodu Polskiego. Nie dopuszcza się wyłącznej własności obcych. Obcy mogą uczestniczyć we własności wyłącznie do 25 %, ogólnej własności jeśli są gospodarczo powiązani z Gospodarką Narodową.
Dla pozostałego niestrategicznego majątku wspólnego, przewiduje się nadanie tytułów własności prawowitym właścicielom, którzy w równych częściach partycypują we wspólnej własności, a która dziś jest pod zarządem osób, które się bezprawnie uwłaszczyły lub nabyły go po minimalnej cenie.
Dotyczy nacjonalizacji WSPÓLNEJ NARODOWEJ WŁASNOŚCI.

Rozdział VIII

SYSTEM EDUKACJI I WYCHOWANIA

Art. 187.
Pobieranie nauki jest w Rzeczpospolitej bezpłatne, od szkół podstawowych począwszy a na najwyższych skończywszy.

Art. 188.
Wyłącznie Polacy-Słowianie mają prawo:
1. Nauczać.
2. Zakładać szkoły i zakłady wychowawcze.
3. Kierować szkołami i zakładami wychowawczymi, jeżeli mają odpowiednie przygotowanie i spełniają wymagania właściwego stosunku do Narodu i Państwa – Polski.

Art. 189.
Do lat 18, w zakresie szkoły podstawowej i zawodowej pobieranie nauki jest obowiązkowe.

Art. 190.
Obowiązkowymi przedmiotami nauczania w całym szkolnictwie, od szkół podstawowych począwszy a na najwyższych skończywszy, są:
1. Słowiański język polski,
2. Umiejętność posługiwania się liczbami – matematyka,
3. Dzieje Narodu i Państwa Polskiego – historia,
4. Konstytucja Rzeczpospolitej,
5. Dorobek twórczy Narodu,
6. Wychowanie sportowe.

Art. 191.
We wszystkich szkołach w Polsce – od 5-tej klasy aż do ukończenia 20 roku życia ucznia, nakazuje się wykładać Konstytucję Polski. Przedmiot ten jest wprowadzony po to, by uczynić świadomym swych praw i obowiązków społeczeństwo.

Art. 192.
Wszystkie szkoły i zakłady wychowawcze, tak społeczne jak i prywatne, podlegają nadzorowi służb ogólnopaństwowych i samorządowych.

Rozdział IX

SIŁY ZBROJNE – OBRONA NARODOWA POLSKI

Art. 193.
Siły Zbrojne Rzeczpospolitej służą ochronie niepodległości państwa i niepodzielności jego terytorium oraz zapewnieniu bezpieczeństwa i nienaruszalności jego granic.

Art. 194.
Siły Zbrojne zachowują neutralność w sprawach politycznych oraz podlegają cywilnej kontroli.

Art. 195.
Ustalanie stanu liczebnego Sił Zbrojnych oraz zezwalanie na coroczny pobór do służby wojskowej może nastąpić jedynie drogą ustawy sejmowej.

Art. 196.
Siły Zbrojne POLSKI są zobowiązane bronić ustroju, niepodległości, jedności Narodu i Państwa – POLSKI.

Art. 197.
Wszyscy mieszkańcy Polski w wieku od 20 do 55 lat: podlegają z mocy prawa pod obowiązek obrony narodu przed zagrożeniami z wszystkich stron i do pełnienia obywatelskiej służby, w tym wojskowej, i w razie zagrożenia według następujących przedziałów wiekowych:
1. 20 – 24 lat, czynna służba wojskowa,
2. 25 – 45 lat, czynna rezerwa wojskowa,
3. 46 – 55 lat, pospolite ruszenie,
4. Dla służby wojskowej zawodowej wiek określają odrębne przepisy.

Art. 198.
Powołuje się służbę, obronę terytorialną we wszystkich jednostkach administracyjnych Polski, dla:
1. Obrony – wojsko,
2. Strzeżenia prawa i porządku – policja.

Art. 199.
Policja i wojsko nie może być użyte przeciwko Narodowi Polskiemu przez kogokolwiek.

Art. 200.
Naczelnym Dowódcą Sił Zbrojnych podczas wojny jest Szef Sztabu Głównego.

Art. 201.
Naczelny Wódz odpowiada przed Sejmem za dowodzenie Siłami Zbrojnymi podczas wojny oraz za wszelkie sprawy kierownictwa wojskowego.

Art. 202.
Wprowadza się powszechne prawo do posiadania broni, co nie oznacza, że każdy może ją posiadać.

Art. 203.
Dla zapewnienia ustroju, niepodległości i jedności Państwa powołuje się Najwyższą Radę Bezpieczeństwa Nowej Polski, która pod kierownictwem Prezydenta Polski zajmuje się następującymi obowiązkami:
1. Określaniem polityki obronnej i stanu bezpieczeństwa.
2. Dostosowaniem całokształtu życia narodowego do założeń obronnych.
3. Wykorzystaniem zasobów ludzkich i rzeczowych dla obronności.

Art. 204.
Członkami Najwyższej Rady Bezpieczeństwa są:
1. Prezydent,
2. Marszałek Sejmu,
3. Prezes Rady Ministrów,
4. Przewodniczący Trybunału Najwyższego,
5. Prezes Centralnej Komisji Finansowej,
6. Szef Sztabu Głównego Sił Zbrojnych,
7. Minister Spraw Wojskowych,
8. Minister Spraw Zagranicznych,
9. Minister Spraw Wewnętrznych,
10. Trzy osoby wyznaczone przez Prezydenta.
11. Dowolna ilość Trybunów Ludowych wyłonionych w trybie demokratycznego głosowania przez terytorialne Komitety Społeczne.

Art. 205.
Siłami Zbrojnymi administruje Minister Spraw Wojskowych.

Art. 206.
Siły Zbrojne Polski mogą być użyte wyłącznie na żądanie Trybuna Ludowego, przy ścisłym zachowaniu postanowień ustawowych do: zapobiegania rozruchom i uśmierzania rozruchów,

Art. 207.
Ustanawia się zawodowy Korpus Ochrony Pogranicza, który we współpracy ze Sztabem Głównym i Informacją Wojskową ustali sposoby ochrony i obrony granic Polski. Do jego zadań należeć będzie:
1. Sprawowanie nadzoru nad przepływem osób, wyrobów, usług i środków przewozowych,
2. Zbrojne ochranianie i bronienie granic państwowych.

Art. 208.
Postanowienia dotyczące obowiązków i praw osobowych stosują się także do osób służących w Siłach Zbrojnych. Wyjątki od tej zasady określają osobne ustawy dotyczące Sił Zbrojnych.

Rozdział X

ZMIANA KONSTYTUCJI POLSKI

Art. 209.
Projekt ustawy o zmianie Konstytucji może przedłożyć co najmniej 1/5 ustawowej liczby posłów, Senat lub Prezydent, a także zgromadzenie społeczne.

Art. 210.
Zmiana Konstytucji następuje w drodze ustawy uchwalonej w jednakowym brzmieniu przez Sejm i następnie, w terminie nie dłuższym niż 60 dni, przez Senat.

Art. 211.
Ustawę o zmianie Konstytucji uchwala Sejm większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów oraz Senat bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby senatorów.

Art. 212.
Po zakończeniu postępowania określonego w Art. 207 Marszałek Sejmu przedstawia Prezydentowi Państwa, uchwaloną ustawę do podpisu. Prezydent Polski podpisuje ustawę w ciągu 21 dni od dnia przedstawienia i zarządza jej ogłoszenie w Dzienniku Ustaw Polski.

Art. 213.
Po ogłoszeniu przez Prezydenta w Dzienniku Ustaw Polski ustawy Konstytucyjnej w nieprzekraczalnym terminie 3-ech miesięcy mieszkańcy Polski zatwierdzają uchwaloną Konstytucję w ogólnonarodowym Referendum co najmniej 75 %-tową obecnością (frekwencją).
Do wnoszonych poprawek frekwencja wynosi 90 %.

Art. 214.
Pełną obowiązującą moc prawną Konstytucja osiąga po stwierdzeniu przez Komisję Referendalną prawomocności wyników Referendum.

Rozdział XI

PRZEPISY PRZEJŚCIOWE I KOŃCOWE

Art. 215.
W okresie 2 lat od dnia wejścia w życie Konstytucji , Rada Ministrów przedstawi Sejmowi projekty ustaw niezbędnych do stosowania Konstytucji.

Art. 216.
Konstytucja Polski wchodzi w życie z dniem ogłoszenia prawomocności wyników Referendum.

Art. 217.
Traci moc ustawa konstytucyjna z dnia 23 kwietnia 1935 roku.
==========================================================================
K O M E N T A R Z

Do treści, zapisanych w projekcie Konstytucji Polski.

Przejęcie mocy tworzenia pieniędzy przez naród jest najwspanialszą formą urzeczywistniania bez przymiotnikowej SPRAWIEDLIWOŚCI, której w wyniku beznadziejnej naiwności ludzi, ciągle nam światłym i uczciwym członkom społeczeństwa brakuje.
Sprawiedliwość, skażona RAKIEM (lichwą), nie jest do przyjęcia z powodu sprzeczności z PRAWEM BOŻYM (dekalog), czyli z prawem naturalnym.

Sprawiedliwość, zawarta w doktrynie ustroju, zwanego WSPÓLNOTĄ FINANSOWĄ, da satysfakcję całemu, od lat poniewieranemu, wielkiemu z powodu jego ducha i szlachetnemu, jak pokazała historia NARODOWI POLSKIEMU (mieszkańcom Polski).

WSPÓLNOTA FINANSOWA, wiąże się ściśle z wdrożeniem, niewątpliwie sprawiedliwego prawa, mówiącego o tym, że pieniądz, MA SŁUŻYĆ LUDZIOM, a NIE talmudycznej oligarchii finansowej.!!!

DOKONANIE takiej zmiany (przemiany ustrojowej), przejdzie do historii świata i będzie to zmiana na miarę odkrycia Kopernika w całym tego słowa znaczeniu.

Jako uzasadnienie takiej dziejowej operacji, gdzie pieniądz ma (będzie) służyć ludziom, przychodzi nam przyroda. Niedoścignionym pierwowzorem (pod względem konstrukcyjnym) nowego zupełnie ustroju (dziewiczy teren), który nazwaliśmy teraz WSPÓLNOTĄ FINANSOWĄ jest system krwionośny człowieka, zintegrowany z systemem nerwowym z mózgiem w ROLI GŁÓWNEJ. Podstawową zasadą, tego zintegrowanego systemu jest to, że KREW odżywia KAŻDĄ komórkę organizmu. Jest to gwarancja zdrowia tegoż organizmu. Wszystkie anomalia w ruchu życiodajnej krwi jest określane, jako stan chorobowy pacjenta. Dokładnym przeciwieństwem tego, jest obecnie praktykowany przez światową oligarchię finansową system bezprawia.!!!

W nowym systemie, czyli Wspólnocie Finansowej (WF), w której obowiązywać będzie prawo, wynikające ze słów „jeden drugiego brzemiona noście” nie zaistnieje „zmora” dzisiaj praktykowanego systemu, czyli totalny brak pieniędzy na wszystko. W systemie W F wszystko, co jest możliwe fizycznie do wykonania, jest także możliwe do sfinansowania.!!! BRAKUJE tylko woli politycznej rządzących, by chcieli wyzwolić NARÓD POLSKI spod okupacji światowej oligarchii finansowej.

Żeby zrozumieć możliwość zastosowania systemu monetarnego zalecanego przez doktrynę WSPÓLNOTY FINANSOWEJ, nie można tracić z oczu faktu, że świat wszedł w erę obfitości. Jeżeli istnieją ubodzy, to nie dlatego, że istnieją ludzie bogaci, ale dlatego, że obfitość nie jest rozprowadzana. Dlatego nie ma żadnej potrzeby zabierać bogatym, żeby dać biednym. Musimy tylko uruchomić pewną technikę w systemie monetarnym i nie poprzestawać na stwierdzeniu, że pieniądze są tworzone dla człowieka, ale ustanowić system, który bezzwłocznie umieści je w służbie człowieka, w służbie wszystkich ludzi.

Podsumowując powód, dla którego napisałem ten projekt Konstytucji Polski informuję, że w żadnej, dotychczas znanej mi konstytucji, NIE MA odniesienia do autentycznej, bez przymiotnikowej sprawiedliwości, zawartej w Bożym prawie, czyli dekalogu, rozpoznawanym jako „prawo naturalne”. Używanie zaś szlachetnych słów jak „prawo”, „sprawiedliwość”, bez odniesienia się do rzeczywistego, autentycznego znaczenia tych słów, sprawia że dzisiejsze prawo, stało się tego prawa karykaturą. Także SPRAWIEDLIWOŚĆ, stała się karykaturą sprawiedliwości, no bo kto przy zdrowych zmysłach mógłby uznać lichwę za dobro i tolerować tych, którzy ją stosują???

A stosują ją tylko dlatego, że partyjni oszuści („wybrańcy narodu”), czyli parlamentarzyści dali lichwiarzom ten monopol, (za diety – srebrniki, podobne do judaszowych), a którzy zagnieździli się w szacownej instytucji, dla niepoznaki nazwanej Narodowym Bankiem Polskim. Ten „numer” jaki wycięli nam, NARODOWI POLSKIEMU zdrajcy, czyli partyjni oszuści i Kosmopolityczne media, woła o pomstę do nieba i jest niezaprzeczalną zdradą interesów Narodu Polskiego (mieszkańców Polski).

Nic nie pomoże jakiekolwiek i kogokolwiek zaprzeczanie, bo fakty mówią za siebie. Gdyby faktycznym właścicielem pieniądza był SUWEREN, czyli Naród Polski, to wieczny brak pieniądza na wszystko nie miał by miejsca.

Kęty dnia 23 kwietnia 2016. Kazimierz Józef Styrna. ps. husarz

PS: Projekt autorski – poprawiony
==================================================================================

Muszisz się zalogować żeby zostawić komentarz.