Rozdział V

SŁUŻBA SĄDOWNICZA POLSKI
(Wymiar Sprawiedliwości)

Art. 128.
Ograniczenie wolności osobistej, zwłaszcza rewizja osobista i aresztowanie, dopuszczalne są tylko w przypadkach i w sposób przewidziany prawem.

Art. 129.
Nie można kogokolwiek pozbawić sądu, któremu z mocy prawa podlega.

Art. 130.
Ściganie przestępstw i wymierzanie kary jest dopuszczalne tylko na podstawie prawa – ustaw.

Art. 131.
Wymiar sprawiedliwości w Polsce strzeże praw mieszkańców Polski przez:
1. Uczciwe i zgodne z prawem i prawdą rozwiązywanie sporów.
2. Doskonalenie i upowszechnianie sprawiedliwości i wolności.
3. Nadzorowanie toku wprowadzania w życie ustaw.
4. Podejmowanie działań zapobiegających powstawaniu przestępstw.

Art. 132.
Sądy wymierzają sprawiedliwość w imieniu Obywateli Polski.
Powołuje się następujące Trybunały:
1. Trybunał Najwyższy.
2. Trybunał Wojewódzki.
3. Trybunał Grodzki (regionalny).

Art. 133.
Trybunały Grodzkie podlegają Trybunałowi Wojewódzkiemu, a oba razem Trybunałowi Najwyższemu.

Art. 134.
Wyrok może być prawomocnie wydany tylko przez uczciwy i sprawiedliwy sąd.

Art. 135.
Zakazuje się zadawania cierpień aby uzyskać zeznania. Zeznania uzyskane poprzez zadawanie cierpienia są nieważne a takie postępowanie jest przestępstwem i podlega karze.

Art. 136.
Sędziów mianuje Prezydent po uprzednim ogłoszeniu listy sędziów i nie wniesieniu przez Trybuna Ludowego zastrzeżeń. Urząd sędziowski może objąć osoba odpowiadająca warunkom przez prawo wymaganym. Sędziowie są w sprawowaniu urzędu sędziowskiego niezawiśli w wydawaniu wyroków, które wydają na własną odpowiedzialność, ale są zawiśli pełniąc służbę społeczną i podlegają ustawom oraz weryfikacji, w tym referendalnej, dokonywanej przez Trybuna ludowego, jako opinia publiczna.

Art. 137.
Orzeczenia sądowe nie mogą być zmieniane ani przez służbę ustawodawczą, ani przez służbę wykonawczą lub finansową, ale podlegają ocenie opinii publicznej.

Art. 138.
Sędzia może być z urzędu, zawieszony w urzędowaniu, przeniesiony na inne miejsce urzędowania lub w stan spoczynku wbrew swojej woli jedynie mocą sprzeciwu opinii publicznej oraz orzeczenia sądowego.

Art. 139.
Sędzia i każdy inny urzędnik państwowy musi być pozbawiony swego urzędu jeśli złamie zasady przewidziane Konstytucją i to na stałe.

Art. 140.
O pozbawieniu stanowiska jakiegokolwiek urzędnika państwowego decyduje Trybun Ludowy mocą referendum, po wyczerpaniu odwołań przewidzianych prawem.

Art. 141.
Rozprawy przed sądem orzekającym, zarówno w sprawach cywilnych jak i karnych, są jawne, jeżeli ustawy nie przewidują w tym względzie wyjątku.

Art. 142.
W sprawach cywilno-prawnych rozstrzygają Sądy Powszechne:
1. Wojewódzkie.
2. Grodzkie.

Art. 143.
Trybunały Grodzkie orzekają w składzie pięciu osób: dwóch zawodowych sędziów i trzech ławników. Ustalają sprawcę szkody i jej wysokość oraz zobowiązują sprawcę wyrokiem do naprawienia szkody w zamian za karę pozbawienia wolności. W przypadku konieczności pozbawienia wolności, przekazują sprawę Trybunałom Wojewódzkim.

Art. 144.
Trybunały Wojewódzkie w składzie pięciu sędziów zawodowych oraz sześciu ławników, orzekają odnośnie odwołań od wyroków Trybunałów Grodzkich na karę pozbawienia wolności – w przypadkach odmowy wyrównania wyrządzonej szkody lub nie wykonania zobowiązania do naprawy szkody plus zadośćuczynienie za poniesione straty finansowe i moralne. Trybunały Wojewódzkie orzekają we wszystkich sprawach.

Art. 145.
Trybunał Najwyższy w składzie siedmiu sędziów zawodowych oraz 12 ławników, rozpatruje i orzeka odnośnie odwołań od wyroków Trybunałów Wojewódzkich, oraz w sprawach najwyższej wagi dla Narodu i jego Państwa, zagrożonych najwyższymi karami, z karą śmierci włącznie, a ponadto:
1. Udziela wykładni odnośnie stosowania obowiązującego prawa.
2. Nadzoruje wszystkie służby ogólnopaństwowe i samorządowe.
3. Sprawdza, czy własność osób tworzących obieralne służby ogólnopaństwowe, ich żon i dzieci do drugiego pokolenia włącznie, nie została nabyta bezprawnie – tak przed objęciem stanowiska jak i po ich złożeniu.
===================================================================================

1 komentarz

  1. Marian Kowalski

    Tego chyba nie pisał prawnik, bo przypomina to język potoczny za mało jednoznaczny

Muszisz się zalogować żeby zostawić komentarz.