INFORMACJE – KOMENTARZ do powyższych treści.

Komentarz dotyczy PROŚBY – Ernesta Kasper GOLEC do powyższej PROŚBY.:

1. Konstytucja POLSKI (Kęcka – świecka) jest kompatybilna z Konstytucją BIBLIJNĄ Ernesta Kaspra Golca (BIBLISTY) a obie są opartą o PRAWO NATURALNE oraz trzy odkrycia biblijne.

2. Głosowanie na KONSTYTUCJĘ BIBLIJNĄ + ŚWIECKĄ jest równoznaczne z głosowaniem na Konstytucję POLSKI (Kęcką) oraz o KONSTYTUCJĘ (biblijną) EUROPY i ŚWIATA. Oddłużenie jest tożsame z głosowaniem na konstytucje.
3. Odkrycia biblijne w liczbie trzy, zostaną ogłoszone po godzinie ZERO, kiedy NARÓD odzyska SUWERENNOŚĆ instalując Konstytucję dla POLSKI (Kęcką) oraz o KONSTYTUCJĘ (BIBLIJNĄ) dla EUROPY i ŚWIATA. Dlatego – by obecni uzurpatorzy nie mogli tych odkryć wykorzystać przeciwko NARODOWI, który dziś jest pod okupacją SYSTEMU BANKOWEGO.

Dziś system bankowy jest TERRORYSTĄ FINANSOWYM - gorszym niż terroryzm krwawy – obserwowany w mendiach.
ODEBRANIE BANKIEROM monopolu na kreację pieniądza skończy z terroryzmem finansowym. Stanie się to w GODZINIE ZERO, kiedy Konstytucja POLSKI (Kęcka) stanie się Najwyższym Prawem w POLSCE.
Dodać należy, że słowo RZECZPOSPOLITA zostało wyeliminowane z użycia, bo słowo to jest uwłaczające dla Szlachetnego – jak pokazała historia – i WIELKIEGO Narodu POLSKIEGO, bo degraduje POLAKÓW do roli rzeczy, a w dodatku pospolitej (pospólstwa) – co jest ewidentnym uwłaczaniem NARODOWI, który przez to NIE JEST SUWERENEM. Okazuje się, że konstytucję 3-cio majową napisali masoni – i POLSKA upadła z ich winy. A zatem – świętowanie upadku jest taże uwłaczające dla NARODU.

4. Wnioskując z powyższego i wychodząc na przeciw NARODOWI – tworzymy KONSTYTUANTĘ, opartą o tradycję historyczną – dotyczącą SEJMIKOWANIA – to znaczy na bazie powstałego Sejmu Walnego KONFEDERACJI NIEPOŁOMICKIEJ A.D. 2o14. którego Marszałkiem jest obrany przez KONFEDERACJĘ – Wojciech Edward Leszczyński – potomek sławnego Rodu Leszczyńskich.
5. KONSTYTUANTA podejmie prace nad opracowaniem nowej konstytucji dla POLSKI (Kęckiej) w oparciu o projekt Konstytucji POLSKI, oraz o konstytucję biblijną – odkrywcy – Ernesta Kaspra Golca (BIBLISTY) z Siemianowic Śląskich.

6. Zaraz po wyborach prezydenckich KONSTYTUANTA zacznie budowę drużyny do wykonania zmiany konstytucji w wyniku wyborów parlamentarnych.
========================================================================
Dziś Naród jest w opresji bankierów, którzy mają pieniądze i lichwiarską brzytwę.
MY NARÓD mamy przeciwko nim (bankierom) MIECZ – biblijnego Damoklesa – który wisi nad głową bankierskiego – lichwiarskiego systemu – a jest to nowa konstytucja (biblijna + świecka) j.w. do karczowania lichwiarskiej dżunglii.

Powstaje zatem pytanie: KTO KOGO…???
====================================================

DEKLARACJA NIEPODLEGŁOŚCI POLSKI
(kopia do publicznej wiadomości)
Czerpiąc wzorce z Deklaracji Niepodległości Stanów Zjednoczonych Ameryki oświadczamy:

Ilekroć wskutek biegu wypadków koniecznym się staje dla jakiegoś Narodu, by zrzucił jarzmo i zajął wśród potęg ziemskich oddzielne i równorzędne stanowisko, do którego upoważniają go prawa natury i jej Bóg, to właściwy respekt wymaga, aby Naród ten podał powody, które zmusiły go do naprawy państwa, czyli w tym wypadku zmiany Naszej Polski na POLSKĘ bez lichwy i podatków, której Konstytucja dla POLSKI (Kęcka) oparta jest na prawach NATURY.
Uważamy następujące prawdy za oczywiste: wszyscy ludzie stworzeni są równymi, Stwórca obdarzył ich pewnymi nienaruszalnymi prawami, w skład tych praw wchodzi życie, wolność i swoboda ubiegania się o szczęście, celem zabezpieczenia tych praw wyłonione zostały wśród ludzi rządy, których sprawiedliwa SŁUŻBA wywodzi się ze zgodności Z WOLĄ NARODU, a jeżeli kiedykolwiek jakakolwiek forma SŁUŻBY uniemożliwiałaby osiągnięcie tych celów, to naród ma prawo taką SŁUŻBĘ zmienić lub obalić i powołać nową, której podwalinami będą; Najwyższe Prawo (KONSTYTUCJA), takie zasady i taka organizacja SŁUŻBY, jakie wydadzą się narodowi najbardziej sprzyjające dla sprawiedliwości, szczęścia i bezpieczeństwa. Roztropność, rzecz jasna, będzie dyktowała, że rządu (służby) trwałego nie należy zmieniać dla przyczyn błahych i przemijających. Doświadczenie wykazało też, że ludzie wolą raczej ścierpieć wszelkie zło, które jest do zniesienia, aniżeli prostować swoje ścieżki przez unicestwienie form, do których są przyzwyczajeni.
Kiedy jednak długi szereg nadużyć i uzurpacji zmierzających stale w tym samym kierunku, zdradzają zamiar wprowadzenia władzy absolutnej i despotycznej, to słusznym i ludzkim prawem, i obowiązkiem jest odrzucenie takiego rządu (służby) oraz stworzenie nowej straży dla własnego przyszłego bezpieczeństwa.

Taką właśnie cierpliwość wykazał Naród polski, lecz taka właśnie konieczność zmusza go teraz do zmiany dotychczasowego sposobu rządzenia. Zmiana dzisiejszego – pasożytniczego – SYSTEMU jest dziś koniecznością. Historia rządów i systemów okresu PRL i III RP to historia stale powtarzających się krzywd i uzurpacji, które wszystkie miały na celu ustanowienie absolutnej tyranii nad naszą Ojczyzną – każdym człowiekiem z osobna, każdą osobą ludzką – poprzez stosowanie lichwy i podatków.
Rządy, których tyrański charakter widać wyraźnie poprzez to, że każdy z tych aktów, nie są godne, aby uzurpatorzy byli władcami wolnego Narodu. To NARÓD ma rządzić sobą jako JEDYNY władca. Dlatego nadarza się niepowtarzalna okazja urwania się z łańcucha międzynarodowej, światowej sitwy finansistów na mocy nowej Konstytucji dla POLSKI (Kęckiej). Zamierzamy urwać się z łańcucha międzynarodowej, światowej sitwy finansowej i zabrać bankierom MONOPOL na wyłączną kreację pieniądza i oddać GO w ręce NARODU POLSKIEGO.
Na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat przypominaliśmy rządzącym o okolicznościach, w jakich żyliśmy i odwoływaliśmy się do ich wrodzonej sprawiedliwości i wielkoduszności i zaklinaliśmy ich na węzły naszego pokrewieństwa, aby potępili i naprawili te nieprawości (pozostali niemi i głusi), które nieuchronnie muszą przerwać istniejący między nami związek i stosunki wzajemne. Ponieważ oni nadal są głusi na głos sprawiedliwości i pobratymstwa. Natomiast MY NARÓD POLSKI nie mamy innego wyjścia jak pokonać w wyborach uzurpatorów – partie – i zainstalować nowe Najwyższe Prawo - Konstytucję dla POLSKI (Kęckiej).
Dlatego musimy pogodzić się z koniecznością naszego odseparowania się (POLSKA – nowa, budowana obok III RP) od nich i traktowania ich jako wrogów.
Dlatego odwołując się do Narodu Polskiego, uroczyście ogłaszamy nowe Najwyższe Prawo i oświadczamy w imieniu wszystkich ludzi sumienia i dobrej woli w Polsce i wśród Polaków rozsianych po świecie, że  mają słuszne prawo być wolnym i niepodległym Narodem, zwolnieni są oni z wszelkich zobowiązań wobec targowiczan – rodem z III RP, także każdej innej i że wszelkie powiązania polityczne między nami a PRL-em i III RP są i powinny być całkowicie zniesione, oraz jako wolny i niepodległy Naród mamy pełne prawo wypowiadania wojny, zawierania pokoju, wstępowania w sojusze, nawiązywania stosunków handlowych i czynienia wszystkiego, do czego mają prawo państwa niezależne. Wszystko to GWARANTUJE NOWA KONSTYTUCJA POLSKI (Kęcka).
Wszelkie stosunki społeczne w Naszej Ojczyźnie winny opierać się na prawie naturalnym i Dekalogu. Na naszych sztandarach od wieków króluje.
BÓG, HONOR i OJCZYZNA.

Zobowiązujemy się jeden przed drugim naszym życiem, naszymi posiadłościami i świętym naszym honorem do podtrzymania niniejszej Deklaracji, mając niezłomną wiarę w pomoc Boskiej Opatrzności, bo warto być POLAKIEM.

CEL – OSTATECZNY

Odzyskanie SUWERENNOŚCI przez NARÓD

POLSKA jako KONSTYTUANTA – Krajowy Ruch Polaków + Sejm Walny – oddolnie tworzony
ZAMIERZA Partiom ODEBRAĆ WŁADZĘ
i po zwycięstwie w najbliższych wyborach przekazać tą władzę CAŁEMU NARODOWI na podstawie Konstytucji dla POLSKI (Kęckiej).
Całej WSPÓLNOCIE Narodowej i KAŻDEMU z osobna.
TYLKO NARÓD będzie sprawował władzę nad sobą za pomocą REFERENDUM w każdej WAŻNEJ SPRAWIE dla NARODU i Jego Państwa.

KOMPLETNY – zapięty na ostatni guzik – PLAN realizacji tego PRZEDSIĘWZIĘCIA jest ogłoszony na naszej stronie; www.nowapolska-w-internecie.pl

Przewodniczący KONSTYTUANTY – Komisji Konstytucyjnej – Kazimierz z Kęt – husarz

PS: Jestem autorem projektu wyżej wymienionej konstytucji.
===================================================================
KOMUNIKAT SPECJALNY

W związku z tym, że CELEM OSTATECZNYM jest zmiana konstytucji dla uzyskania SUWERENNOŚCI – zwłaszcza finansowej, to PATRIOTYCZNYM OBOWIĄZKIEM budowniczych POLSKI bez lichwy i podatków – JEST posiadanie drukowanego egzemplarza Konstytucji POLSKI (Kęckiej).
Nie oznacza to jednak, że tych, którzy nie kupią drukowanej Konstytucji – będziemy uważać za zdrajców lub ludzi nie zrównoważonych moralnie, chorych umysłowo itd.
Z różnych względów, głównie finansowych większości ofiar zbrodniczej konstytucji III RP nie stać na kupno mego projektu konstytucji. Wielu nie ma co do garnka włożyć.
My budowniczowie to rozumiemy i ubolewamy nad tym stanem rzeczy.

Nie mniej jednak z uwagi na to, że nikt inny, tylko DOBRZE POINFORMOWANY W SPRAWIE NARÓD jest w stanie pokonać partyjne sitwy i zmienić tą – obecnie praktykowaną – parszywą konstytucję III RP, jeśli zagłosuje na nasz Komitet Wyborczy Wyborców pod EGIDĄ Sejmu Walnego – Ruch Społeczny – oddolnie tworzony jako Sejmiki Powiatowe.

NARODZIE – LICZYMY NA CIEBIE, że staniesz na wysokości zadania i zagłosujesz na nasz KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW, bo TYLKO TY możesz, bo MASZ W SOBIE SIŁĘ, która dziś drzemie.
A więc MOŻESZ (WYBRAĆ) obecny SYSTEM (CYWILIZACJA ŚMIERCI) zmienić na NOWY SYSTEM (CYWILIZACJA ŻYCIA) na podstawie Konstytucji dla POLSKI bez lichwy.